På Svenska


Vi för fram hjälpen direkt till de föräldralösa barnen 2018

Vår förening, Zimbabwen AIDS-orvot ry är en finsk registrerad förening med c 400 medlemmar. Den verkar till förmån för utsatta barn, speciellt föräldralösa, i Harares fattiga förstad Dzivarasekwa. De föräldralösa barnen bor i enlighet med den afrikanska kulturen hos någon släkting. De går i skola i de kommunala skolorna i Harare. Skolorna är dock avgiftsbelagda i detta fattiga land. Vårt mål är att stöda 400 av dessa barn genom att betala deras skolavgifter, förse dem med skolutrustning (bl.a. den obligatoriska skoluniformen), servera dem ett varmt mål mat och även i övrigt stöda deras hälsa och välmående.

Vår lokala samarbetspartner Dzikwa Trust Fund förverkligar det praktiska arbetet i ett verksamhetscentrum i Dzivarasekwa. Här har vi kök och matsal, sanitetsutrymmen, en IT-klass med moderna datorer och Internetförbindelse samt kontor för personalen. Barnen erbjuds möjlighet att läsa sina läxor, få stödundervisning i vissa ämnen och en mångsidig kultur- och idrottsverksamhet. Vi sörjer också för barnens bashälsovård tillsammans med den lokala hälsocentralen.

Vår verksamhet är politiskt och religiöst obunden. 2/3-delar av barnen är flickor. Våra 400 faddrar är främst från Finland, men även från övriga delar av Europa och några lokala faddrar i Zimbabwe. En lokal medborgarorganisation Friends of Dzikwa har som sin målsättning att finna lokala sponsorer för verksamheten.

Den lokala personalen består av fältarbetare som sköter kontakten med barnen, deras vårdnadshavare och skolor. Kökspersonal, vakt- och ekonomipersonal samt ansvariga för klubbverksamheten ingår även i teamet. All verksamhet i Finland sköts med frivilligarbete och därför är våra administrativa kostnader minimala. Den drivande kraften i verksamheten, som nu har fortgått i 25 år, är paret Seppo Ainamo och Oili Wuolle, som tillbringar hälften av året i Zimbabwe. Verksamhetscentret besöks varje år av ett antal frivilliga, både studeranden, yrkesaktiva och pensionärer.

Skolsystemet i Zimbabwe grundar sig på det engelska. Zimbabwe är ju det förra Syd-Rhodesia. Förskola och lågstadiet motsvaras av klasserna Grade 1 – 7, högstadiet av Form 1 – 4. Efter grundskolans O-level Exam söker sig många unga till yrkesutbildning eller praktiskt arbete. Gymnasiet består av Form 5 – 6. Efter avlagd A-level Exam har de unga möjlighet att söka sig till universitet I Zimbabwe, Syd-Afrika eller andra länder, beroende på ekonomiska förutsättningar. Vi har några faddrar som har tagit ansvaret även för universitetsstudierna.

Verksamheten i Zimbabwe är utmanande eftersom den politiska situationen är labil, ekonomin usel och arbetslösheten katastrofal. Dessutom belastas befolkningen ännu av HIV-smitta, fast kunskapen om smittan har ökat och vården av HIV-smittade har förbättrats. Zimbabwe är ett vackert land med fängslande natur och en vänlig befolkning. Skolgången sker på det lokala språket shona och på engelska. Administrationen är oftast engelskspråkig.

Förutom medlems- och fadderavgifterna behöver vi en ansenlig mängd övriga donationer. Vi har i flera år erhållit stöd från utrikesministeriets utvecklingsbidrag, men det stödet är inte att räkna med numera. Vi har med glädje sett bl.a. att många skolors elevkårer har beslutat göra sina insamlingar till förmån för vår verksamhet. Vi är tacksamma för alla sådana initiativ. Vi har polistillstånd för penninginsamling. Vår ekonomi både i Finland och Zimbabwe övervakas av föreningens styrelse och genomgår en professionell revision.

Ni kan stifta bekantskap med vår verksamhet genom vår verksamhetsberättelse, vår internetsida www.zimorvot.org och Facebook. För tillfället är vårt informationsmaterial främst finskspråkigt, men då omläggningen av år internetsida blir färdig, skall vi bättra på även den svenskspråkiga informationen.

Vi berättar gärna mera om vår verksamhet.

Peter Rehnström, styrelseordförande
zim-orvot (at) hotmail.com
GSM +358 40 554 5033